Kondenzátor

Kondenzátor

Elektorlit alumínium kondenzátor
63 - 2000VDC fólia kondenzátor
300VAC fólia kondenzátor
50 - 3000V kerámia kondenzátor